ODREĐIVANJE RAZLIKE DINAMIČKOG I SVESNOG VREMENA I PREDVIĐANJA PROMENA U BRZINI ZEMLJINE ROTACIJE

eLibrary

 
 

ODREĐIVANJE RAZLIKE DINAMIČKOG I SVESNOG VREMENA I PREDVIĐANJA PROMENA U BRZINI ZEMLJINE ROTACIJE

Show full item record

Title: ODREĐIVANJE RAZLIKE DINAMIČKOG I SVESNOG VREMENA I PREDVIĐANJA PROMENA U BRZINI ZEMLJINE ROTACIJE
Author: Jovanović, Bora
Abstract: Одређивање разлике динамичког и светског времена и предвиђање промена у брзини Земљине ротације Апстракт Проблем прецизног предвиђања Земљине просторне оријентације је у директној вези са познавањем будућих вредности параметара Земљине ротациеј, помоћу којих се врше трансформације између небеског и терестричког система. Ти параметри су зависни од мноштва астрономских и геофизичких узрока, за чије збирно дејство још увек не постоје одговарајући теоријски модели, који би могли довољно прецизно да описују промене Земљине оријентације. Зато се предикције параметара Земљине ротације мање ослањају на геофизичке теорије, а више на математичка моделирања, која су заснована на разним нумеричким методама. Овај рад је имао за циљ да докаже да је искључиво математичким приступом(без коришћења геофизичких модела и корекција) могуће постићи унапређења у предвиђањима неравномерности скале светског времена UT1. Познато је да тај параметар има најбржу и највећу промену, јер у потпуности пресликава Земљину ротацију са свим њеним неравномерностима. Због чега његове предикције имају најмању тачност. У раду је коришћена оригинална нумеричка метода за извођење апроксимативних функција у облику суме хармоника и експоненцијала(HE). На основу реалних података рађене су предикције за 10 дана, 30 дана и 500 дана у непрекидном периоду од годину и по дана. Додатно, приказани су и, до сада остварени, резултати једне дуговремене предикције која је истим начином урађена раније. Сопствени резултати су упоређивани са одговарајућим резултатима других аутора, који су користили разне друге методе предикције, током реализације међународног пројекта “Earth Orientation Parameters Prediction Comparison Campaign”(EOPPCC). Показало се да HE метод даје сличне резултате као и друге методе када се ради о 10- дневним и 30-дневним предикцијама, али у случају 500 дневних предикција дао је убедљиво најбољи резултат. Да је овај метод заиста погодан за предикције на дужим временским интервалима, приказују и до сада (8 година) остварени резултати једне 10- годишње предикције. Може се закључити да је предикцију величине ΔТ, која се публикује у астрономским годишњацима, могуће знатно унапредити, коришћењем HE метода. Кључне речи: Време, светско време, терестричко време, референтни системи Научна област: Астрономија Ужа научна област: Земљина ротација УДК: 521.933:519:65(043.3)
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3508
Date: 2014

Files in this item

Files Size Format View
jovanovic_bora.pdf 11.69Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record