Uticaj potencijala dugog dometa na Štarkovo širenje spektralnih linija plazme

eLibrary

 
 

Uticaj potencijala dugog dometa na Štarkovo širenje spektralnih linija plazme

Show full item record

Title: Uticaj potencijala dugog dometa na Štarkovo širenje spektralnih linija plazme
Author: Dimitrijević, Milan
Abstract: A detailed analysis of the motion of a charged particle under the influence of Coulomb, polarization, and quadrupolar potential has been performed, and analytical expressions for particle path parameters have been obtained. Also, conditions for existence of a critical impact parameter, which separates paths ending in the atom from those going to infinity, have been examined, and methods for its determination have been elaborated. Results of this investigations have been applied to the theory of Stark broadening (broadening of spectral lines under the influence of collisions with charged particles), where a special attention has been paid to the adiabatic limit, and to quasistatic and impact approximations. Modification of Stark broadening functions has been performed and it has been demonstrated that the biggest influence of path curvature on them, is in the vicinity of the critical impact parameter, which separates paths ending in the atom from those going to infinity. The change in the values of the Stark broadening functions will have the largest influence on Stark broadening parameters for lines for which, at the most probable velocity, influence of the contribution of inelastic collisions is dominant and effective polarizability large. The application of semiempirical approximative approach for calculation of Stark broadening parameters for multiply charged emitters, has been analyzed as well, and the modification of semiclassical theory has been performed. The averaged ratio of experimental and theoretical results is 0.75 for semiempirical, 1.47 for semiclassical, and 1.04 for modified semiclassical approach.У раду је извршена детаљна анализа кретања наелектрисане честице под утицајем Кулоновог, поларизационог и квадруполног потенцијала и добијени су аналитички изрази за параметре путање честице. Такође су испитани услови за егзистенцију критичног сударног параметра, који раздваја путање које завршавају у атому од оних које одлазе у бесконачност, и разрађене методе за његово налажење. Резултати овог испитивања су примењени на теорију Штарковог ширења (ширења спектралних линија под утицајем судара са наелектрисаним честицама), при чему је посебна пажња посвећена адијабатској граници и квазистатичкој и сударној апроксимацији. Изведена је модификација функција Штарковог ширења и показано је да је највећи утицај закривљености путање на њих, у близини критичног сударног параметра, који раздваја путање које завршавају у атому од оних које одлазе у бесконачност. Промена у величини функција Штарковог ширења ће највише утицати на параметре Штарковог ширења код линија за које је, при највероватнијој брзини, утицај доприноса нееластичних судара доминантан а ефективна поларизабилност велика. Такође је анализирана примена семиемпиријског апроксимативног прилаза за израчунавање параметара Штарковог ширења за вишеструко наелектрисане емитере, при чему је извршена модификација семикласичне теорије. Усредњени однос експерименталних и теоријских резултата је 0.75 за семиемпиријски, 1.47 за семикласични а 1.04 за модификовани семикласични прилаз.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/77

Files in this item

Files Size Format View
Dimitrijevic.pdf 6.262Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record